Volební program 2014 - ZVON - sdružení nezávislých kandidátů

24.09.2014, Autor: Zvon  |   Články
Volební program 2014 - ZVON - sdružení nezávislých kandidátů


Volební program 2014 - ZVON - sdružení nezávislých kandidátů

Sdružení nezávislých kandidátů ZVON se opět uchází o důvěru při komunálních volbách do zastupitelstva města Vrchlabí. V předchozích obdobích jsme prokázali náš trvalý zájem o dění ve městě a odhodlání věci měnit k lepšímu. Náš volební program je možné uskutečnit. Vychází z pravomocí města, daných zákony ČR a předvídatelných finančních možností. Neslibujeme nereáné!

Proč se zase ucházíme o vaše hlasy.

Máme dostatek zkušeností s vedením města a jsme připraveni poučit se z chyb, reagovat na podněty našich nových kandidátů, sympatizantů i oponentů. Chceme přitom spojovat a nikoliv rozdělovat.

Máme konkrétní představu a vizi jak se má Vrchlabí vyvíjet a vypadat v budoucnu, rovněž i dostatečné odhodlání a vytrvalost k jejich realizaci. Podíleli jsme se na rozpracování řady záměrů a rádi se budeme účastnit i při jejich dokončení.

Cítíme podporu řady z vás voličů i díky 1590 získaným souhlasným podpisům pro naší kandidaturu a chceme nezklamat očekávání. Jsme si však vědomi obtížnosti úkolů, které před dalšími zastupiteli stojí.

Hlavní prioritou pro nastávající období je podpora všech hospodářských aktivit a stabilizace ekonomického postavení jak podniků, tak občanů a zprostředkovaně i města Vrchlabí. Nastávající volební období je jedno z posledních, kdy se dají očekávat výraznější dotace ze strany EU i státu. Je proto třeba zastavit a obrátit trend posledních let v poklesu počtu občanů a pracovních příležitostí v našem městě. Dobré ekonomické zázemí firem a obyvatel vnímáme jako podmínku nezbytnou pro správné fungování a rozvoj Vrchlabí v budoucnu.

Při naplňování této vize se chceme zaměřit na cíle, které respektují dosud dokončené nebo rozpracované záměry a dále je rozvíjet.

1/ Rozšíření a modernizace průmyslových podniků.

Vrchlabí patřilo v minulosti k nejvíce průmyslovým městům v porovnání objemu výroby na jednoho obyvatele. Toto postavení je aktuálním vývojem ekonomiky země ovlivňováno negativně. Chceme proto pokračovat v nepřímé podpoře stávajících rozhodujících podniků a vytvářet předpoklady k příchodu nových investorů a potencionálních zaměstnavatelů.

Naše záměry: Další podpora a podíl na přípravě podmiňujících investic souvisejících s rozvojem závodů Škoda Auto, nkt cables (Kablo), Argo – Hytos, Flight Systems (vedle zimního stadionu) a všech dalších vrchlabských firem.

Nepolevovat v tlaku na státní a krajské instituce s cílem výrazně zlepšit stav přístupových komunikací do města i ve vazbě na předpokládané dokončení dálnice Hradec Králové - Trutnov.

Dokončit připravované dopravní řešení silnice I .třídy v trase gymnázium – prodejna Lidl.

Aktivně se účastnit hledání nového výrobního programu společnosti OCZ (bývalá Tesla/Optrex).

Územně připravit lokalitu při ulici Lánovská pro rozvoj drobných živnostníků a potřebných služeb.

2/ Cestovní ruch a služby

Cestovní ruch v Krkonoších a rovněž ve Vrchlabí patří k významným zdrojům obživy pro řadu obyvatel. Toto hospodářské odvětví zažívá v posledních několika letech stagnaci, která má řadu příčin. Jednou z rozhodujících je neúplná nabídka atraktivních doplňkových služeb. Východiskem je jejich doplnění a posílení propagace města i regionu. V tomto směru podporujeme řadu projektů jejichž uskutečnění je nezbytné s ohledem na konkurenci doma i v zahraničí.

Převážná většina těchto záměrů rovněž přispěje ke zlepšení podmínek pro relaxaci, sportovní a kulturní vyžití i trvale bydlících občanů Vrchlabí.

Co podpoříme: Kromě kvalitního dopravního automobilového spojení i napojení Vrchlabí na plánované dálkové cyklostezky Labská stezka (Hradec Králové - Kuks - Vrchlabí - Pramen Labe), Jizerská stezka (Jilemnice – Vrchlabí – Trutnov). Podpoříme rovněž urychlení plánovaného propojení cyklostezky Špindlerův Mlýn – Špindlerova bouda – Polsko, které představuje významný zdroj přílivu turistů nejen v letním období.

Úpravu místních komunikací a zajištění lepší průjezdnosti města pro cyklisty.

Rozvoj lyžařských areálů a jejich postupné propojování.

Pokračování ve spolupráci se “Svazkem měst a obcí Krkonoše“ a podporu rozvoje regionálních projektů v oblasti cestovního ruchu i dalších.

Zajištění revitalizace náměstí Míru (u kostela) včetně obnovy přilehlých objektů a dokončení rekonstrukce „staré radnice“.

Dostavbu levobřežní komunikace v části Labit – Kulturní dům Střelnice, včetně úpravy přilehlých parkovacích ploch.

3/ Aktivní podpora investic a projektů které přispějí k naplnění hesla:

Vrchlabí, místo pro kvalitní život nás i našich dětí

Město Vrchlabí má mimořádné předpoklady z pohledu kvalitních podmínek k životu, výchovy dětí i splnění představ o plnohodnotném využití času v seniorském věku.

Je zde příležitost pro rodiny, které preferují zdravé životní prostředí, ekologický a šetrný přístup k přírodě, vhodné podmínky pro vzdělání, sportovní a kulturní vyžití především pro mladou generaci. Spatřujeme v tom i příležitost pro rodiny, jejichž příslušníci pracují z domova a nebo za prací příležitostně dojíždějí a chtějí bydlet po všech stránkách v kvalitním prostředí.

V tomto směru je na co navazovat a zasadíme se zejména o: Dostavbu areálu Vesplachy, která znamená významný posun ve zkvalitnění městských sportovišť a vytvoření předpokladů pro dokončení dlouho plánovaného sportovně – rekreační zóny. Po vybudování tenisového areálu nyní probíhá realizace fotbalového stadionu. Nejedná se však pouze o fotbalový stadion, ale o víceúčelové zařízení s atletickou dráhou, uměle zasněžovanými běžeckými lyžařskými tratěmi včetně rozběžiště a zázemím pro pořádání závodů, propojení lávkou s prostorem u rybníku.

V rámci dostavby Vejsplach budou vytvořeny rovněž podmínky pro rekreační běžce, milovníky in-line bruslí i pro další aktivity. Zejména chceme naplnit přání předchozích generací a vybudovat dlouho odkládané koupaliště v prvé etapě venkovní. Záměrem je rovněž vybudování zázemí pro cyklisty, úprava okolí stávající vodní plochy s cílem zlepšit podmínky pro koupání a vodní sporty, zajistit obnovu zeleně včetně doplnění drobné relaxační architektury. Vrchlabí tak v krátké době dostane kvalitní sportovně - rekreační areál, který jak předpokládáme bude chloubou všech občanů.

Významné investice do školských zařízení, včetně komplexní přestavby tělocvičny na Liščím kopci a zvýšení kapacity mateřských škol. Úroveň vzdělávání a školní výuky pokládáme za podstatný a trvalý úkol, kterému je třeba věnovat pozornost.

Podporu a zkvalitnění kulturních akcí, aktivit občanských spolků a sdružení.

Postaráme se o fungující sociální služby pro starší spoluobčany, aby mohli vést plnohodnotný život. Rozšíříme kapacitu domu s pečovatelskou službou na Liščím kopci.

V oblasti ekologické výchovy prohloubíme spolupráci se Správou KRNAP při výchově především dětí v rámci nově dobudovaného střediska KRTEK.

Zajistíme plné využití nově vybudované kompostárny (za jatkami) a sběrného dvora.

Ve spolupráci s firmou ČEZ dokončíme projekt SMART rerion (modernizace elektrických sítí), jako významný pilotní projekt EU.

Posílíme péči o městkou zeleň a v tomto smyslu zajistíme vytvoření koncepce budoucího využití “Městského parku„ pro příměstskou rekreaci trvale bydlících i návštěvníků a navážeme tak na aktivity a záměry našich předků.

Dokončíme přípravu dalších lokalit pro výstavbu bytů a rodinných domků (především na Liščím kopci) a ve spolupráci se soukrom. investory i v dalších lokalitách.

Záměrů a potřeb je více, řada z nich je dlouhodobě odkládána. Možnosti Vrchlabí jsou však limitované a proto klademe důraz na výběr priorit pro nastávající období, který zajistí, aby nedocházelo ke zadlužení města, podařilo se čerpat maximum dostupných dotací a vytvořily se předpoklady ke zvýšení daňových i jiných příjmů města v budoucnu.

Vrchlabí má správné předpoklady stát se moderním a prosperujícím městem, má podmínky stát se příjemným místem pro rozmanitý a tvůrčí život všech občanů a stát se skutečnou branou do Krkonoš.

Je jen a jen na nás, abychom tuto příležitost společně využili...

Zpracoval: ZVON